Calendar

November 2020

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
 • 14th of Cheshvan, 5781
2
 • 15th of Cheshvan, 5781
3
 • 16th of Cheshvan, 5781
4
 • 17th of Cheshvan, 5781
5
 • 18th of Cheshvan, 5781
6
 • 19th of Cheshvan, 5781
 • Candle lighting
7
 • 20th of Cheshvan, 5781
 • Parshas Vayera
 • Havdalah (50 min)
8
 • 21st of Cheshvan, 5781
9
 • 22nd of Cheshvan, 5781
10
 • 23rd of Cheshvan, 5781
11
 • 24th of Cheshvan, 5781
12
 • 25th of Cheshvan, 5781
13
 • 26th of Cheshvan, 5781
 • Candle lighting
14
 • 27th of Cheshvan, 5781
 • Parshas Chayei Sara
 • Havdalah (50 min)
15
 • 28th of Cheshvan, 5781
16
 • 29th of Cheshvan, 5781
 • Sigd
17
 • 1st of Kislev, 5781
 • Rosh Chodesh Kislev
18
19
20
 • 4th of Kislev, 5781
 • Candle lighting
21
 • 5th of Kislev, 5781
 • Parshas Toldos
 • Havdalah (50 min)
22
23
24
25
26
27
 • 11th of Kislev, 5781
 • Candle lighting
28
 • 12th of Kislev, 5781
 • Parshas Vayetzei
 • Havdalah (50 min)
29
30